VERLENEN WE IN BERGEN NOG WEL ZORG AAN WIE DAT NODIG HEEFT?
23 januari 2018


'Er gaat in 2018 een bedrag van 16.2 miljoen euro naar zorgverlening in de gemeente Bergen. De opmerkingen dat we 'in Bergen nu kiezen voor stenen in plaats van zorg', of dat we 'alle zorgverlening stop gezet hebben', kunnen dus als broodje aap verhalen afgedaan worden. Iedereen in Bergen die dat nodig heeft krijgt de bij zijn of haar specifieke situatie behorende passende zorg!' aldus Antoon Splinter (CDA)

Lees hieronder voor een nadere analyse:

• Voor de zorg in de gemeente Bergen in 2018 is een totaal budget begroot van 16.2 miljoen euro.
• Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat in 2017 was begroot.
• Het budget voor de zorgverlening in Bergen voor 2018 bestaat uit onder meer de volgende posten:
o Voor jeugdzorg 2.4 miljoen euro (1.2 miljoen meer dan in 2017)
o mobiliteit (0.8 miljoen),
o fysieke gezondheid (0.6 miljoen),
o sociale participatie (1.1 miljoen),
o financiële bijstand (4 miljoen),
o werk en opleiding (3.3 miljoen),
o zorg in de huishouding (1 miljoen),
o veilig wonen (1 miljoen),
o mentale gezondheid (0.3 miljoen).
• In 2016 en 2017 is een tekort ontstaan op jeugdzorg van totaal 2.5 miljoen. Voor 2018 is het budget voor jeugd daarom met 1.2 miljoen euro verhoogd, terwijl de dekking vanuit het Rijk hiervoor slechts 1.2 miljoen bedraagt.
• Ter dekking van deze tekorten is voor het sociale domein een structurele bezuinigingsopdracht afgesproken met de raad van 1 miljoen euro voor 2018, afbouwend naar 0.75 miljoen in 2021.
• Dit betekent dat binnen het gehele sociale domein een bezuiniging van slechts zo'n 6% moet worden gerealiseerd in 2018.
• Daarnaast dragen ook de overige domeinen binnen de gemeente structureel bij aan de bezuinigingen, van 0.23 miljoen in 2018 tot 0.1 miljoen in 2021.
• Omdat wethouder Roefs in 2017 verzuimd heeft tijdig de door haar toegezegde maatregelen te treffen zijn er aan het eind van 2017 forse bezuinigingsmaatregelen getroffen ten bedrage van zo'n 1 miljoen euro. Dit heeft vanzelfsprekend pijn gedaan, maar was absoluut noodzakelijk.
• Voor 2018 kan op zeer hoog niveau zorg verstrekt blijven worden!
• Wel zal er nog invulling gegeven moeten worden aan de aanbevelingen van het uitgevoerde rekenkamer onderzoek en het interne onderzoek. Te weten:
o Doorvoeren operationele maatregelen binnen het sociaal domein.
o Hoogte van uitkeringen in lijn brengen met de beschikbare budgetten zodat geen nieuwe tekorten ontstaan.
o Realiseren van de opgedragen structurele bezuinigingen. (zoals gezegd zo'n 6%. Geen onmogelijke opgave dus!)
• Het College van B&W en het management team zijn op dit moment druk bezig om hiervoor plannen te ontwikkelen. Het College zal de raad daar zo snel mogelijk over informeren.

Kortom: Er gaat in 2018 een bedrag van 16.2 miljoen euro naar zorgverlening in de gemeente Bergen. De opmerkingen dat we 'in Bergen nu kiezen voor stenen in plaats van zorg', of dat we 'alle zorgverlening stop gezet hebben', kunnen dus als broodje aap verhalen afgedaan worden. Iedereen in Bergen die dat nodig heeft krijgt de bij zijn of haar specifieke situatie behorende passende zorg!

Waarom moest wethouder Roefs dan ook al weer opstappen?

• Wethouder Roefs heeft bij herhaling blijk gegeven van het feit dat ze:
o Geen uitvoering heeft gegeven aan de toegezegde operationele maatregelen binnen haar domein.
o Geen plannen voor het aanpassen van de toekomstige uitgaven aan de beschikbare budgetten heeft gepresenteerd.
o Geen plannen voor het doorvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen heeft gepresenteerd.
o De raad onvolledig of niet heeft geďnformeerd.

Kortom: Wethouder Roefs is niet gedwongen tot opstappen vanwege de in 2016 en 2017 ontstane tekorten, maar vanwege het ontbreken van vertrouwen van de gemeenteraad dat onder haar bestuurlijke leiding de noodzakelijke bezuinigingen zouden worden gehaald en dat er een eind zou komen aan het ontstaan van nieuwe tekorten in 2018 en verder.