OPKNAPPEN TROTTOIRS GEMEENTE BERGEN

De gemeente Bergen gaat werk maken van het structureel onderhoud aan trottoirs. In de laatstgehouden vergadering van de commissie Ruimte en Economie zijn de plannen van het college van B&W gepresenteerd. In september zal begonnen worden met de stoepen langs de Murseltseweg en langs het geasfalteerde deel van de Pieter Breughelstraat in Nieuw Bergen.

Met het onderhoudsplan is invulling gegeven aan de vorig jaar door het CDA gevraagde aandacht voor het structureel  onderhoud van trottoirs in alle kernen van de gemeente Bergen.  Ook de eerder geuite wens van deze partij om in 2016  daadwerkelijk aan de slag te gaan is ingewilligd. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops: ‘De stoepen langs de Murseltseweg in Nieuw Bergen zijn echt aan een opknapbeurt toe. Door wortelvorming van bomen liggen de stoeptegels onregelmatig, waardoor het trottoir moeilijk begaanbaar is, zeker voor oudere en kwetsbare mensen. Ik ben blij dat dit nog dit jaar wordt opgelost.’  De commissie Ruimte en Economie toonde zich tevreden met de gepresenteerde aanpak. De in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen budgetten zijn voldoende om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.