HET CDA EN DE PRACHTIGE NATUUR IN BERGEN

De gemeente Bergen is weliswaar klein qua inwoneraantal, maar groot in oppervlakte. We beschikken daardoor over een prachtig buitengebied met als parel ons Nationaal Park De Maasduinen, die voor het grootste deel in onze gemeente ligt en waarbinnen onze gemeente de grootste grondeigenaar is. De natuurwaarde staat de afgelopen jaren stevig onder druk. De provincie en het Rijk dragen financieel niet of nauwelijks meer bij in de onderhoudskosten van De Maasduinen. Daarnaast bedreigen de plannen in het kader van de hoogwaterveiligheid het ruimtelijk karakter van het Maasdal. Om onze natuur haar waarde te laten houden en waar mogelijk die waarde te vergroten heeft het CDA in Bergen een aantal duidelijke doelen geformuleerd:

De Maasduinen

• Samen met het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en overige partners wordt een nieuw beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park ‘De Maasduinen’ geschreven.
• Binnen de grenzen van het Natura 2000 gebied is geen ruimte meer voor commerciële ontwikkelingen die ten koste gaan van de natuur. Onder de vlag van de Maasduinen zijn rond het nationaal park wel ontwikkelingen mogelijk. Vanzelfsprekend binnen de kaders van de geldende bestemmingsplannen.
• Agrarische initiatieven gericht op natuurbeheer worden gestimuleerd.
• Recreatie en toerisme zijn in balans met de belangen van de bewoners van de gemeente en de draagkracht van de natuur.
• Verblijfsrecreatie heeft de voorkeur boven dagrecreatie.

De Maasvallei

• Voor de waterveiligheid realiseren van ruimte voor de rivier langs de hele loop van de Maas en niet alleen lokaal. Alleen aanleg van in het landschap ingepaste dijken daar waar het niet anders kan.
• Herstellen van de landschappelijke kwaliteit van de Maasvallei met aandacht voor de maasheggen en het oorspronkelijke kampenlandschap zoals dat nog aanwezig is tussen Aijen en Well.
• Ruimte bieden aan kleinschalige agrarische initiatieven gericht op zorgverlening, landschapsbeheer, lokale verkoop van eigen productie etc