WONINGBOUW AAN DE LINDENLAAN NIEUW-BERGEN

Met het besluit van Waterschap Limburg om de dijkverbetering rondom Nieuw-Bergen te gaan uitvoeren ontstaat er een potentiële locatie voor woningbouw aan de Lindenlaan. Het binnendijks gelegen perceel wordt na de dijkverbetering beschermd tegen hoogwater vanuit de Maas volgens de geldende landelijke normen. De gemeente Bergen is voornemens het perceel te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie voor 15 tot 20 woningen aansluitend aan het geplande zorgcomplex. De eerste stap in dat proces is een voorstel tot aankoop van de grond dat het college van B&W heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorstel is inmiddels besproken in de commissie Ruimte en Economie. De politieke partijen reageerden overwegend positief.

‘De aankoop van grond komt niet als een verrassing’ stelt CDA-fractievoorzitter Jacob Knoops. ‘Het CDA heeft eerder in de gemeenteraad aangedrongen op actieve grondpolitiek om woningbouw maar ook andere doelen te realiseren. Het is goed te zien dat hieraan invulling gegeven wordt. Wat mij betreft volgen er ook voorstellen voor andere dorpen.’

Na besluitvorming door de gemeenteraad op 9 november 2021 gaat de gemeente aan de slag met de planologische procedure om woningbouw mogelijk te maken. Daadwerkelijke bouw zal nog een tijd op zich laten wachten mede ook omdat de nog te starten dijkverbeteringswerkzaamheden  eerst uitgevoerd zullen moeten worden.