Dynamische verlichting voor fietspad Siebengewald-Nieuw Bergen

In overleg met het bedrijf Sustainder is de gemeente Bergen gekomen tot een betaalbaar concept om een dynamische verlichting voor het fietspad Siebengewald-Nieuw Bergen te realiseren. Momenteel wordt gewerkt aan een proefopstelling in het beboste deel van het traject. De lichtmasten zullen onderling communiceren en aangaan als gebruik gemaakt wordt van het fietspad. Als de techniek goed is ingeregeld en voldoet aa...n de verwachting zal de dynamische verlichting over het gehele traject van het fietspad worden geplaatst.

CDA fractievoorzitter Jacob Knoops is blij dat nu daadwerkelijk invulling gegeven wordt aan zijn voorstel dat eerder unaniem door de gemeenteraad is aangenomen: ‘De ambtelijke organisatie heeft de uitdaging om de gewenste verlichting van het fietspad op een duurzame manier te realiseren goed opgepakt. De dynamische verlichting wordt gerealiseerd met duurzame materialen, is innovatief, energiezuinig en betaalbaar’.

De totale kosten van het project bedragen € 67.500,--. De provincie Limburg neemt hiervan 50% voor haar rekening.