DIJKVERHOGING WELL EN BERGEN MOET ZORGVULDIG

Onder aanvoering van wethouder Splinter (CDA) van de gemeente Bergen roepen de gemeenten in Noord Limburg, Leudal en Maasgouw het waterschap op om meer tijd te nemen voor het uitwerken van plannen om de regio te beschermen tegen hoogwater. In Well komen op basis van de huidige plannen, metershoge dijken die de Maas onzichtbaar maken en het dorp splijten. 'Funest voor de leefbaarheid en het landschap' aldus de wethouder. De gemeenten willen samen met het waterschap alternatieven onderzoeken die ook hoogwaterbescherming bieden maar minder ingrijpend zijn. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops laat in een reactie weten de gemeenten te ondersteunen in hun verzoek: 'Het ministerie wil in 2024 de bescherming tegen hoogwater hebben gerealiseerd. Het waterschap heeft er voor gekozen dat moment te vervroegen naar 2020. Ik denk dat het verstandiger is om zorgvuldig, met inbreng van inwoners, gemeenten en andere instanties minder ingrijpende alternatieven te onderzoeken en daar de tijd voor te nemen'.

Wethouder Antoon Splinter (CDA) krijgt steun van de provincie Limburg.
Gedeputeerde Daan Prevoo van Waterveiligheid is tegen de versnelde uitvoering van dijkverhogingen in Noord- en Midden-Limburg.

Hij vindt dat het waterschap de tijd moet nemen om draagvlak te creŽren onder de Maasgemeenten.
Prevoo reageert op de ruzie die ontstaan is tussen Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeenten in Noord-Limburg, Leudal en Maasgouw. Het waterschap wil dijkverhogingen jaren eerder uitvoeren dan gepland. De gemeenten voelen zich overvallen door het snelle tempo en zijn geschrokken van de hoogte van de dijken.
Zij hebben het waterschap gevraagd geen versnelling door te voeren, zodat ruimte ontstaat om minder ingrijpende maatregelen te onderzoeken. Het waterschap toont weinig bereidheid.
Geen twijfel
Prevoo heeft een overleg gepland met betrokken partijen. Dat vindt bewust plaats in het nieuwe jaar. Per 1 januari 2017 fuseren de twee waterschappen in Limburg en gaat de nieuwe dijkgraaf aan de slag. De gedeputeerde komt hiermee tegemoet aan het verzoek van de Maasgemeenten.
Tegelijkertijd laat hij er geen twijfel over bestaan dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zeker nu het risico op overstromingen toeneemt door klimaatverandering.