Ondernemend, sociaal, solide en ambitieus

 

BERGEN (‘T) WERKT!

  

Coalitieprogramma

Gemeente Bergen 2011-2014 

 

Aan de Raad van de gemeente Bergen.

 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u, ter kennisname, aan te bieden het coalitieakkoord dat wij, CDA en VVD, hebben bereikt.

 

Allereerst hebben wij er echter behoefte aan om de (in)formateur,  de heer Jacob J.M. Knoops,  hartelijk dank te zeggen voor de voortreffelijke wijze waarop hij dit proces op een snelle en effectieve wijze heeft geleid. Kortheidshalve verwijzen wij naar zijn procesverslag.

 

Geconstateerd wordt dat de programma´s van de vier in de raad gekozen partijen in grote lijnen met elkaar overeenkomen. Grote uitzondering vormt echter de visie van de verschillende partijen op de zelfstandigheid van de gemeente Bergen. KERN en PK denken over dit essentiële punt anders dan CDA en VVD. Het is niet voor niets dat het bevorderen van de zelfstandigheid van onze gemeente als eerste actiepunt (1.1) is opgenomen  in het voorliggende coalitieakkoord. 

 

KERN en PK hebben geen gebruik  gemaakt van de geboden gelegenheid om eigen wensen aan te dragen om op te nemen in het akkoord. Mede daarom is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Voor een nadere detaillering van het coalitieakkoord wordt verwezen naar de verkiezingsprogramma’s van CDA en VVD, die de basis vormen voor het handelen van de coalitie in deze raadsperiode.

 

De coalitie beschikt  over voldoende ambitie en legitimatie om een krachtdadig en voor de burgers herkenbaar bestuur te voeren. Tegen die achtergrond steken wij ook de hand uit naar de KERN en PK om de taken die de gemeente wachten, vanuit het bereikte akkoord, zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken.

 

De titel van het programma “ONDERNEMEND, SOCIAAL, SOLIDE EN AMBITIEUS, BERGEN (´t) WERKT” is meer dan symbolisch: Bergen werkt hard voor zijn burgers en maatschappelijke instellingen. In een gemeente met de omvang als de onze, die op haar taak berekend is en op korte - doch gepaste-  afstand staat van haar inwoners, gebeurt dit goed en met succes; kortom : ’t werkt!. De aangetoonde bestuurskracht, beschikbare financiële en personele middelen en, niet in de laatste plaats, het onlangs gebleken draagvlak onder de burgers bevestigen dit alleen maar.

 

Vanuit die houding willen we niet alleen dienstbaar zijn voor onze eigen inwoners, maar ook voor de regio. Wij willen open en constructief en op basis van gelijkwaardigheid, met al degenen samenwerken die daarvoor in aanmerking komen. Dat geldt in de eerste plaats bij de uitvoering van  Strategische  regiovisie over de gebiedsontwikkeling in de Maasduinen, die velen aangaat. Dat geldt ook voor onze partners in de Noordelijke Maasvallei, de regio Venlo en Duitsland. We zullen flexibiliteit tonen en kiezen voor die samenwerkingsverbanden, die voor onze gemeente en onze regio het beste uitpakken. Daarbij kan en zal er sprake zijn van verschillende samenwerkingsverbanden. Wat ons betreft zullen wij laten zien waarin kleine gemeenten groot kunnen zijn!

 

Een van de speerpunten in het beleid zal zijn de realisering van het Centrumplan Mosaïque in Nieuw Bergen, inclusief een opwaardering van de N271 ter hoogte van het centrum. Een toekomstgericht uitdagend project, waar velen plezier van zullen hebben. Een kloppend hart in een dynamische gemeente!

 

Het verdere programma  spreekt voor zichzelf. Graag gaan wij daarover – zo nodig - in discussie met uw raad. Graag willen wij dit programma, met de hulp van eenieder, voor de gemeente uitvoeren en daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. De heren Ben Buiting en Frans Pekema zijn bereid deze uitdaging wederom aan te gaan.

 

Wat betreft het plaatsvervangend voorzitterschap van de gemeenteraad, hebben wij ons laten leiden door beschikbaarheid in combinatie met de vereiste kwaliteiten als technisch voorzitter, waarbij in eerste aanleg is gekeken naar de coalitiepartijen. Op grond daarvan stellen wij voor om de heer W.R. van der Kwast als zodanig te benoemen.

 

Gelet op het vorenstaande stellen wij u dan ook voor:

a    het coalitieakkoord voor kennisgeving aan te nemen
b    het aantal wethouders te bepalen op twee, elk met een tijdbestedingsnorm van 0,9 fte.
c    tot wethouder te benoemen de heer B.J.M. Buiting en  de heer  F.J.R. Pekema.
d    tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad te benoemen de heer W.R. van der Kwast

 

 

Bergen, december 2010.

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

ONDERNEMEND, SOCIAAL, SOLIDE EN AMBITIEUS

BERGEN (‘T) WERKT!
 

1. BESTUURLIJKE INRICHTING

 

Doel:             De gemeente blijft bestuurskrachtig en zelfstandig.

Middelen:

1.1.      De gemeente bevordert met alle kracht de zelfstandigheid. De bestuurskracht, beschikbare financiële en personele middelen én gebleken (onlangs bevestigd) draagvlak onder burgers zijn daar de motieven voor.

 

1.2.      De gemeente stelt zich op basis van gelijkwaardigheid open voor (regio-gerichte) samenwerkingsverbanden met anderen, dit ook om klantvriendelijk, efficiënt en effectief te kunnen werken. Men zoekt daarbij  naar de beste partners, waarbij niet gekeken wordt naar provincie- of rijksgrenzen.

 

1.3.      Van burgers en maatschappelijke instellingen zal participatie worden gevraagd om zaken te bereiken, al dan niet in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten.

 

1.4.       Interactieve  beleidsvorming zal worden bevorderd. Zie ook 3.4.

 

1.5.       De gemeente wil zich sterker extern oriënteren.

 

1.6.       Van de raadsinformatiepagina moet meer gebruik worden gemaakt.

 

2. VISIEONTWIKKELING

 

Doel:          De gemeente kan en wil een rol spelen in de Kop van Noord-Limburg en de Noordelijke Maasvallei. Doelgerichte contacten met de buren worden onder-. houden. De gemeente wil bij de discussie van de samenwerking leidend zijn.

Middelen:

2.1.        De ”Strategische regiovisie over de gebiedsontwikkeling in de Maasduinen” is het vertrekpunt en leidend voor verdere visievorming. Daar zullen dan ook de nodige financiën voor vrij gemaakt moeten worden.

 

2.2.        Als groene buffer tussen de stedelijke gebieden van Nijmegen, Venlo en Den Bosch zal de gemeente de samenwerking met het Land van Cuijk, middels het basisdocument ”Noordelijke Maasvallei: grensoverschrijdend perspectief”,  continueren.

 

2.3.        De bestaande contacten in de Regio Venlo worden geïntensiveerd o.a. door de betrokkenheid van de gemeente te vergroten.

 

2.4.        Intensivering samenwerking met Duitsland op het gebied va o.a. toeristische aantrekkingskracht, mede gelet op de aanwezigheid van vliegveld Weeze.       

  

 

3. DIENSTVERLENING

 

Doel:           De gemeente is er om dienend te zijn voor burgers en maatschappelijke instellingen. Er moeten transparante processen worden gevolgd.

Middelen:

3.1.      De gemeente stelt een afdeling Dienstverlening in van waaruit een klantencontactcentrum gaat werken. De vragen van de inwoners, instellingen en ondernemers staan daarbij centraal. Om het belang hiervan te onderstrepen is een portefeuillehouder dienstverlening gewenst en zal de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie in het teken staan van de kwaliteit van deze dienstverlening.

 

3.2.      De website zal aan die veranderende opzet aangepast worden. Maar ook niet internet gebruikers dienen goed geïnformeerd te worden

3.3.      Gemeentelijke regelgeving moet worden verminderd c.q. eenvoudiger worden gemaakt, niet alleen voor de burgers maar ook voor het MKB, etc.  De bestaande regels die er zijn zullen echter, o.a. door de politie, boa en de gemeente zelf, worden gecontroleerd. Daarbij wordt meteen inzicht gegeven in de aangetroffen situatie en vereiste aanpassingen.

 

3.4.      Bezien zal worden hoe tijdige inspraak verder geïntensiveerd kan worden, waarbij geprofiteerd wordt van het feit dat de kleine gemeente dicht bij de burger staat. Zie ook 1.4.

  

4. LEEFBAARHEID

 

Doel:             Alle kernen van de gemeente moeten goed leefbaar zijn (mede in samenhang met hoofdstuk 5).

Middelen:

4.1.        Dorpen en hun ontwikkelingsplannen worden gekoesterd. Centraal staan daarbij de ontmoetingscentra / brede scholen en het waarborgen  van de toegankelijkheid van voorzieningen.

 

4.2.        In iedere kern dienen per doelgroep (starters, jongeren en senioren) voldoende (levensloopbestendige) woningen aanwezig te zijn. Ook zgn. ”kangoeroe”-woningen zijn voorwerp van studie.

 

4.3.         Ook ter bevordering van de (het) veiligheid(-sgevoel) moeten overlast en kleine criminaliteit afdoende worden aangepakt. Ouders wordt daarbij gewezen op hun verantwoordelijkheid.

 

4.4.        Juist ook ter bevordering van de leefbaarheid zal er, in samenhang met het gestelde in 3.3., een duidelijk handhavingsbeleid worden gevoerd. Onderdeel daarvan is het structureel inboeken van de boa-kosten en onderzoek naar eventuele uitbreiding.

 

4.5.        Zorg voor jongeren is onontbeerlijk, spel en ontmoetingsplaatsen, accommodaties, voorlichtingsprogramma´s en – zo nodig - verdere hulp aan hen, waarbij uitbouw van een centrum voor oudere jeugd een logische stap is.

 

4.6.        Het verenigingsleven en vrijwilligerswerk zijn de spil van een dorp. De gemeente zal dit, binnen de financiële mogelijkheden, bevorderen.

 

4.7.        Met name in de kernen moeten de verenigingen samenwerken, waarbij de jeugd - waar nodig - met subsidie wordt bedacht en anderszins van de verenigingen een verdere maatschappelijke taakinvulling wordt verwacht.

 

4.8.        Jaarlijks zal worden gerapporteerd over de voortgang van de onderscheidene DOP´s.

 

4.9.        Dorpsraden moeten bogen op representativiteit en in openbaarheid vergaderen. Raadsleden maken vanwege de subsidierelatie er geen deel van uit.

 

4.10.    Van de zgn. ”Dorpenronde” zal een gesprek met jongeren deel uitmaken.

 

5. WELZIJN

 

Doel:         Het welbevinden van onze inwoners (mede in samenhang met hoofdstuk 4)

Middelen:

5.1.        Bevorderd moet worden dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

 

5.2.        De doelstelling “Iedereen kan meedoen” van ”Agenda 22” wordt onderschreven en geïmplementeerd.

 

5.3.        Vanuit de bredeschool gedachte bevorderen van voor- en buitenschoolse activiteiten.

 

5.4.        Wmo uitvoeren vanuit maatwerk per klant.

 

5.5.        Vanuit de gedachte van maatschappelijk stage / vrijwilligerswerk zal nagegaan worden of een lichte vorm van mantelzorg bij jongeren neergelegd kan worden.

 

5.6.        Maatschappelijke ondersteuning is gericht op zelfstandig kunnen functioneren en maatschappelijk participeren.

 

5.7.        Inwoners zonder werk en met een uitkering worden actief  begeleid naar werk. Dat kan inhouden dat tijdens de uitkeringsperiode maatschappelijke inzet gevraagd wordt.

 

5.8.        Het gezondheidsbeleid zal zich richten op preventie t.a.v. overgewicht, alcohol- en drugsgebruik.

 

5.9.        Programma’s gericht op bewegen worden verder uitgebouwd.
 

6. RUIMTELIJKE ORDENING

 

Doel:          Het op een goede manier inrichten van de gemeente, rekening houdend met de uitgangspunten van de strategische regiovisie

Middelen:

6.1.        Bevorderen van passende woningbouw voor lokale behoefte in de dorpen.

 

6.2.        Agrarische ontwikkeling voorrang geven boven natuurontwikkeling.

 

6.3.        Zo mogelijk woonzorgcentra realiseren in de dorpen.

 

6.4.        Aanpassen van de Structuurvisie+ aan de Strategische Regiovisie.

 

6.5.        In navolging van de Wabo de traditionele welstand omvormen tot een landschaps/omgevingscommissie, die een veel breder terrein bestrijkt.

 

7 RUIMTELIJK BEHEER

 

Doel:          Een adequate infrastructuur behouden en zo nodig versterken

Middelen:

7.1.        Bevorderen afkoppelen regenwaterafvoer van riolering.

 

7.2.        De 30-km zones in woonkernen zullen worden geëvalueerd en de verkeersveiligheid bij scholen wordt daarbij betrokken.

 

7.3.        Actualisering verlichtingsplan

 

7.4.        Onderzoek alternatieve routes voor zandtransporten uit Duitsland.

 

7.5.        Verdere uitvoering Verkeersplan

 

8. ECONOMISCHE ZAKEN

 

Doel:          De gemeente stimuleert de economische ontwikkeling en heeft toerisme/recreatie daarbij als speerpunt benoemd. Raakvlak met de Floriade ligt daarbij voor de hand.

Middelen:

8.1.        T.b.v. het toerisme/recreatie worden (kleinschalige) voorzieningen aangelegd zoals: fiets- en voet- en ruiterpaden (ook langs de Maas).

 

8.2.        Aangehaakt wordt  bij de (voorbereidingen voor de) Floriade.

 

8.3.        De landbouwbedrijven moeten zich op bestaande locaties kunnen doorontwikkelen.

 

8.4.        De  landbouw met verbrede functies moet zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardige bedrijfstak.

 

8.5.        De economie is ook geholpen met minder regels. Zie ook 3.3.

 

8.6.        De gemeente bevordert duurzame energie, met name zonnepanelen. Dat kan inhoud worden gegeven door aan te sluiten bij stimuleringsmaatregelen vanuit rijk en provincie en het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich in de gemeente te vestigen.

 

8.7.        De wettelijke mogelijkheden m.b.t. Winkeltijdenwet zullen worden bestudeerd, waarbij ook de resultaten van het lopende onderzoek worden betrokken. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van gelijke kansen voor alle ondernemers.

 

8.8.        De gemeente faciliteert inbreidingsontwikkelingen op het industrieterrein de Flammert en werkt regionaal samen in de ontwikkeling van industrieterreinen.

 

8.9.        De gemeente zal het aanspreekpunt  voor bedrijfsontwikkeling evalueren en promoten met name ten behoeve van het MKB.

 

9. PROJECTEN

 

Doel en Middel: De gemeente blijft zich inzetten voor de volgende projecten

 

9.1.      Projecten in uitvoering:

9.1.1.    Mosaïque. Dit project moet het kloppend hart van de gemeente worden: winkelen en wonen in een aantrekkelijke omgeving: groot in kleinschaligheid en daarom aantrekkelijk voor iedereen!

9.1.2.    Bezoekerscentrum.

9.1.3.    M.F.C. Siebengewald.

9.1.4.    Loswal Aijen.

9.1.5.    Wandel- en fietspadennetwerk.

 

9.2.      Binnen de mogelijkheden die daarvoor zijn, de verdere planvorming en uiteraard vervolgens de uitvoering van:

9.2.1.    Fietsverbinding Bergen - Nieuw Bergen.

9.2.2.    Fietsverbinding Afferden – Siebengewald.

9.2.3.    Maaspark Well.

9.2.4.    Plan Bleijenbeek.

9.2.5.    N 271 (beeldbepalend object).

9.2.6.    Maasdal.

9.2.7.    Wells Meer.

9.2.8.    Tuindorp.

 

10. FINANCIEN

 

Doel:         Een beheerst gebruik van beschikbare financiële middelen, waarbij de burgers zoveel mogelijk worden ontzien. Diensten moeten betaald worden, rijksbezuinigingen worden zoveel mogelijk binnen het domein opgelost en voor nieuw beleid moet extra bezuinigd worden

Middelen:

10.1. De daarvoor in aanmerking komende retributies zijn 100% kostendekkend en de belastingen worden in principe niet meer dan inflatoir verhoogd.

10.2. Bezuinigen op de algemene uitkeringen worden in eerste aanleg niet verhaald op de burgers, doch opgelost door (intern gerichte) bijstellingen in de begroting.

10.3. Verwachte toekomstige bezuinigingen op specifieke uitkeringen/decentralisatie (bijv. WWB, Wmo, AWBZ en Jeugdzorg) worden zoveel mogelijk binnen het eigen domein opgevangen.

10.4. Voor eventueel nieuw beleid moet ruimte worden gecreëerd middels bezuinigingen.