BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VASTGESTELD MET INBRENG VAN VEEL BURGERS

Het proces om te komen tot het bestemmingsplan buitengebied is een voorbeeld van hoe de lokale democratie op een goede wijze kan functioneren. In een vroeg stadium zijn raads- en commissieleden door wethouder Splinter (CDA) en zijn ambtenaren, meegenomen in de keuzes, dillemaís en de verschillende belangen van (agrarische) onde...rnemers, bewoners, toeristen en de natuur.

Indrukwekkend was de grote inbreng die burgers en bedrijven hebben geleverd tijdens inloopbijeenkomsten, met zienswijzen, inspraakreacties en een extra avond in Siebengewald. Daar is goed naar geluisterd en veel mee gedaan. Het heeft geleid tot een veel beter bestemmingsplan.

Het CDA streeft naar een samenleving waarin betrokken burgers samen leven, werken en bouwen aan een hechte gemeenschap. Het nieuwe bestemmingsplan laat zien dat we daartoe in staat zijn. Dat kan ook bij andere (moeilijke) dossiers. Het CDA gaat er voor: Samen voor een sterker Bergen!Jacob Knoops, fractievoorzitter CDA Bergen