Begrotingsbeschouwing 2017 CDA afdeling Bergen Lb

 

Voorzitter, ‘Duurzaamheid’ is het thema waar het CDA op inzet. Niet alleen in de voorbije jaren en niet alleen voor het komende begrotingsjaar. ‘Duurzaamheid’ als leidend principe voor nu en de lange termijn. ‘Duurzaamheid’ als uitgangspunt voor denken en doen.

Van Dale geeft drie betekenissen aan het woord ‘duurzaam’. 1. Langdurend, 2. Weinig aan slijtage of bederf onderhevig en 3. het milieu weinig belastend. De beschouwing die ik namens het CDA mag uitspreken vanavond gaat uit van ‘duurzaamheid’ in de breedste zin van het woord. Daarbij wil ik beginnen met duurzame omgangsvormen.

Waarden en normen zijn belangrijk. Voor individuele mensen zijn ze bepalend voor de keuzes die ze maken, voor een samenleving voor hoe je met elkaar samenleeft. Waarden en normen gaan natuurlijk over goed omgaan met elkaar en over fatsoen, maar ze reiken dieper en verder: van het meewegen van de belangen van toekomstige generaties bij de beslissingen van vandaag tot het vasthouden aan solidariteit in moeilijke tijden bijvoorbeeld. Het CDA vindt waarden ook voor zichzelf essentieel, zowel voor de standpuntbepaling als voor de manier van politiek bedrijven. Het CDA gaat niet mee in een trend waarbij een grote mond belangrijker lijkt te zijn dan de kracht van het argument. Het CDA vindt het niet normaal dat aanvallen en beschadiging van personen politiek gezien belangrijker lijken te zijn dan het realiseren van doelstellingen. Het CDA heeft niets met populistische uitspraken louter voor electoraal gewin. In de Amerikaanse presidentsverkiezingen zien we een toenemende verloedering van politieke omgangsvormen. In Nederland zijn genoemde tendensen ook duidelijk zichtbaar. Laten wij als gemeenteraad van Bergen niet meegaan in dit ongewenste modeverschijnsel en blijven inzetten op duurzame omgangsvormen in onze eigen politieke debatten. Daarmee kunnen wij een voorbeeld zijn voor de gemeenschap waarvoor wij ons werk doen.

Voorzitter,

Een ander woord voor ‘gemeenschap’ is ‘samenleving’, de titel van het eerste bestuurlijke programma uit de begroting. Een programma dat zich in hoofdzaak richt op duurzame inzetbaarheid van mensen, op school, in werk en in hun eigen sociale omgeving zo lang als mogelijk. De nieuwe initiatieven in deze begroting met betrekking tot de intensivering van bewegingscoaches, het intensiveringsprogramma taal voor peuters en statushouders en het preventief jeugdbeleid passen in die lijn en kunnen de steun van het CDA dragen. Bij de 3 decentralisaties is daarnaast ook de duurzame betaalbaarheid van de zorg uitgangspunt van het kabinet geweest. Eerder hebben wij onze waardering uitgesproken voor de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan de 3 decentralisaties tot dusverre. Die waardering staat nog steeds. Het CDA maakt zich echter zorgen over de duurzaamheid van de zorgverlening in onze gemeente in 2017 en de jaren daarna. We zien een structurele afname van de rijksuitkering die we ontvangen voor de 3 D’s van 7,1 miljoen in 2017 naar 6,7 miljoen in 2020. Met een toenemende vergrijzing van onze bevolking zou je op het eerste oog een verhoging van het budget verwachten. Wij zijn benieuwd naar hoe het college aankijkt tegen de demografische ontwikkelingen in onze gemeente in relatie tot de ontwikkeling van de zorgvraag en het daarvoor beschikbare budget. (1) Daarnaast zien we in de septembercirculaire een tegenvaller op de decentralisaties van circa € 170.000, -- op jaarbasis, die opgenomen is als negatieve stelpost. De raad moet vanavond de begroting vaststellen, maar het is nog onduidelijk welke begrotingsposten verlaagd gaan worden. Wij verzoeken het college aan te geven of de verlaging gevolgen heeft voor de zorg- en dienstverlening richting onze burgers. (2)

De koers van het college met betrekking tot de WAA is voor het CDA niet helder. In de begroting lezen we dat met de herstructurering van de sociale werkvoorziening doorgegaan wordt op de ingezette koers. Maar wat is die koers dan? Is het niet zo dat die koers nog bepaald moet worden? (3) De financiering van de sociale werkvoorziening is voor onze gemeente verre van duurzaam. De reserve die we hebben om de tekorten van de WAA aan te vullen raakt de komende jaren leeg en dan hebben we een groot financieel probleem. Het CDA vindt het niet verantwoord als dit vraagstuk op de lange baan geschoven zou worden. Wij verzoeken het college in 2017 met voorstellen hierover te komen. (4)

 

Voorzitter, ik kom bij het programma Ruimte en Economie

Het CDA is verheugd een aantal duurzame nieuwe initiatieven in dit programma te zien. We zien vol belangstelling uit naar de aangekondigde visie voor de economische ontwikkeling van de gemeente Bergen en naar de visie op openbare ruimte. Ook binnen dit domein zullen we een antwoord moeten vinden op de vergrijzing binnen onze gemeente. Het duurzame perspectief binnen bijvoorbeeld de woonvisie is niet uitsluitend minder woningen maar ook andere woningen. Alleen dat al is een forse uitdaging. We willen van het college weten hoe het aankijkt tegen de demografische ontwikkeling met betrekking tot wonen en het programma Ruimte en Economie in brede zin. (5)

Het CDA wil meer gaan investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Ideeën van inwoners, opgehaald in werksessies, zullen vertaald kunnen gaan worden in concrete duurzaamheidsinitiatieven. Het CDA wil daarnaast dat de gemeente zelf ook initiatieven gaat ontplooien. De gemeenteraad heeft onlangs besloten te onderzoeken op welke wijze het dak van het gemeentehuis beschikbaar gesteld kan worden voor het leggen van zonnepanelen door burgers in combinatie met de gemeente. Een andere gedachte is om het vervangingsmoment van de verwarmingsketels in de gemeenteloods te benutten om een milieuvriendelijke stookketel te installeren waarbij het houtafval van de gemeente omgezet wordt in warmte. Wij verzoeken het college aan te geven hoe het tegen dit idee aankijkt. (6)

Daarnaast wil het CDA dat nieuwe investeringen op een duurzame manier worden uitgevoerd. Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor renovatie van de Oranjebuurt in Afferden. Als we daar gaan investeren willen wij dat tegelijkertijd met de bewoners en Destion gekeken wordt naar energiebesparingsmogelijkheden en duurzaamheidsinvesteringen in de wijk. Bij de behandeling van de kaderbrief hebben we eenzelfde voorstel gedaan voor de renovatie van de Kruisstraat in Wellerlooi. Door het college is toegezegd samen met de bewoners van de Kruisstraat te komen tot een plan voor een duurzame inrichting van die straat. Op basis van dat plan kan bepaald worden welke investering noodzakelijk is en kan de gemeenteraad beslissen of voor deze investering middelen vrij gemaakt kunnen worden. In de begroting lezen we deze toezegging niet expliciet terug. Kunnen wij ervan uit gaan dat in 2017 gestart gaat worden aan het traject samen met de bewoners van de Kruisstraat? (7) Daarnaast wil het CDA werk maken van duurzame openbare verlichting. De verlichting van het fietspad Nieuw Bergen-Siebengewald is onder de maat. Wat zou het mooi zijn als we langs dit traject onze eerste dynamische verlichting realiseren die aangaat als het fietspad daadwerkelijk gebruikt wordt. Wij verzoeken het college de mogelijkheden voor dynamische verlichting op het fietspad Nieuw Bergen-Siebengewald nader te onderzoeken. (8)

 

Voorzitter, De economie is zich aan het herstellen. Dat is van belang voor het programma bestuur en financiën. Het vertaalt zich in een zonniger beeld op de gemeentelijke financiën. Het CDA wil dat de inwoners hiervan profiteren door een combinatie van duurzame investeringen die ik eerder in mijn betoog heb aangegeven en een verlaging van de geplande OZB-verhoging. De gemeente heeft de afgelopen jaren de belastingen moeten verhogen voor een sluitende begroting. Desondanks behoort de belastingdruk in de gemeente tot de laagsten van Limburg. Het CDA wil dat zo houden. De afgelopen jaren hebben CDA en PK een gedegen financieel beleid gevoerd. In combinatie met de economische ontwikkelingen zijn we daardoor als gemeente financieel gezond. Het college stelt voor de OZB met 4,75% te laten stijgen in lijn met eerder gemaakte afspraken. Het CDA vindt dat gezien de huidige ontwikkelingen te veel en ziet mogelijkheden om die stijging verantwoord te beperken. Ik zal hiervoor een amendement op de begroting indienen en verzoek de andere fracties en het college op dit amendement te reageren. (9) 

In lijn met de aankondiging in de begroting van vorig jaar en in lijn met de verbouwing van de bestuursvleugel wordt in deze begroting een investering gevraagd voor herinrichting van het gemeentehuis. Uitgangspunt voor het CDA is ook hier dat het duurzaamheidsperspectief leidend is. Daarnaast is het antwoord op meer medewerkers in moderne kantoorconcepten allang niet meer dat er meer bureaus moeten komen. Het creëren van nieuwe, flexibele en meer open werkvormen is wat ons betreft de lijn. Wij vragen het college ons op basis van een uitgewerkt plan concreet duidelijk te maken hoe het voornemens is invulling te geven aan de herinrichting rekening houdend met de geschetste randvoorwaarden. Daarna kan besluitvorming over kredietverlening plaatsvinden. (10)

Het CDA kan instemmen met het voorstel om geen verdere personeelsbezuinigingen door te voeren. Een eventuele onbalans tussen omvang van het ambtelijk apparaat en de kwaliteitsbeleving van onze dienstverlening die burgers verwachten wordt wat het CDA betreft opgelost binnen bestaande budgetten, door verschuiving van bestaande budgetten en met efficiënt werken organisatie breed. Het ‘overhead’ percentage bijvoorbeeld lijkt op grond van de informatie die ons is verstrekt aan de hoge kant. Door het terugdringen van de ‘overhead’ kan ruimte gecreëerd worden om bijvoorbeeld de buitendienst uit te breiden. Wij zouden het op prijs stellen als de commissie bestuur en financiën nader geďnformeerd wordt over de omvang van onze overhead ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. (11)

 

Tot slot voorzitter, wil ik namens het CDA hartelijke dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie en het college voor het vele werk dat in de voorliggende begroting is gestoken.

We staan aan de vooravond van het laatste volle jaar van deze bestuursperiode. In moeilijke economische tijden heeft de coalitie van CDA en PK zich stabiel getoond. Een woord van dank in de richting van de PK is hiervoor op zijn plaats. Een duurzame relatie opbouwen is niet niks. Dank jullie wel Jos, Leo, Bert en alle andere fractiegenoten. En zoals aangegeven aan het begin van deze bestuursperiode blijft het CDA openstaan voor constructieve voorstellen vanuit KERN en de VVD, want dat hoort bij duurzame politieke omgangsvormen. We kunnen samen een voorbeeld zijn voor de gemeenschap waarvoor wij ons werk doen.

 

Jacob Knoops, CDA fractievoorzitter.