CDA GAAT NIET AKKOORD MET BEZUINIGING ARMOEDEBESTRIJDING
Het voorstel van het college van B&W om fors te bezuinigen op de individuele inkomenstoeslag die
mensen met een laag inkomen ontvangen gaat geen steun van het CDA krijgen. Daarmee houdt het
CDA vast aan de eerder door de drie coalitiepartijen uitgezette lijn.
In het coalitieakkoord dat onder leiding van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops tot stand is gekomen
hebben CDA, PK en VVD afspraken gemaakt over een stevig bezuinigingspakket om de gemeentelijke
financiën op orde te maken. Daarbij is tevens overeengekomen dat armoedebestrijding zoveel
mogelijk zou worden ontzien.
‘Ik was hoogst verbaasd dat het college van B&W toch wilde gaan bezuinigen op armoedebestrijding.
Blijkbaar heeft het college in de detailbegroting die de gemeenteraad niet vaststelt deze
bezuinigingspost opgenomen. Dat had het college expliciet kunnen melden aan de gemeenteraad
maar heeft dat niet gedaan‘ zegt Knoops. ‘Het CDA heeft samen met de PK bij de
begrotingsbehandeling juist extra aandacht gevraagd voor armoedebestrijding en daar een motie
voor ingediend. Het college heeft toegezegd die motie te zullen uitvoeren. Een bezuinigingsvoorstel
staat daar haaks op. Daar stemt het CDA dus niet mee in’.
De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 19 maart a.s. over de individuele inkomenstoeslag.