BERGEN KOERST AAN OP BREDE COALITIE
De fracties van CDA, PK en VVD onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een brede coalitie in
de gemeente Bergen. Dat blijkt uit een brief die CDA fractievoorzitter Jacob Knoops aan de
gemeenteraad heeft gestuurd na oriŽnterende gesprekken die hij heeft gevoerd met
vertegenwoordigers van alle fracties.

Lees hieronder de brief aan de gemeenteraad.

Aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad.
 

Betreft: Coalitievorming

                                                                                   Siebengewald, 2 april 2018

Geachte voorzitter en leden van de raad,


In mijn rol als lijsttrekker/fractievoorzitter van de grootste partij (CDA) na de
gemeenteraadsverkiezingen heeft de burgemeester mij op 23 maart jl. verzocht het initiatief te
nemen om te komen tot de vorming van een coalitie voor de nieuwe bestuursperiode.
Hiertoe heb ik de afgelopen week oriŽnterende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
fracties van PK, KERN en VVD om na te gaan of samenwerking in het college van burgemeester en
wethouders mogelijk is. Dit als opmaat naar de coalitievorming.
Uit die besprekingen maak ik op dat alle fracties:
1. De wens hebben om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen coalitie.
2. De bereidheid hebben om bestuursverantwoordelijkheid te dragen.
3. Gelet op de uitdagingen en ambities waar onze gemeente voor staat willen aankoersen op
    een college van burgemeester en drie wethouders, ongeacht of dat er sprake zal zijn van een
    twee- of driepartijencoalitie.
4. De bereidheid hebben uitgesproken om nader te onderzoeken of de inhoudelijke verschillen
    tussen de partijen in het kader van coalitievorming overbrugd kunnen worden.
5. De bemensing van het college (in casu de wethouderskandidaten) eerst na een akkoord
    tussen partijen over de inhoud van een coalitieprogramma aan de orde zullen stellen.
6. Geen behoefte hebben aan het inroepen van een of meerder externe (in)formateur(s).

De uitslag van de verkiezingen laat zetelwinst zien voor CDA en PK, een gelijkblijvend aantal zetels
voor de VVD en zetelverlies voor KERN. Op grond van deze verkiezingsuitslag is het logisch
samenwerking te onderzoeken tussen de winnende partijen CDA en PK. Gelet op de wens te komen
tot een zo breed mogelijk gedragen coalitie ligt aanvulling met de VVD het meest voor de hand. De
VVD heeft zich de afgelopen periode een stabiele en constructieve partij getoond. Daarnaast komt
het verkiezingsprogramma van de VVD in de volle breedte het dichtst bij de programmaís van CDA en PK.

Gelet op bovenstaande heb ik de vertegenwoordigers van de fracties van PK en VVD uitgenodigd om
op basis van inhoud de vorming van een coalitie tussen CDA, PK en VVD te onderzoeken, onder mijn
leiding. Inmiddels hebben de vertegenwoordigers van de fracties van PK en VVD laten weten deze
uitnodiging graag aan te willen nemen. Ik zal in overleg met de griffier en met ondersteuning van de
ambtelijke organisatie de inhoudelijke bespreking tussen de drie partijen in gang gaan zetten. Zodra
deze bespreking tot resultaat heeft geleid zal ik u hiervan verslag doen.
Met vriendelijke groet,

Jacob Knoops, Fractievoorzitter CDA Bergen-Lb.