Begrotingsbeschouwing 2016 van Jacob Knoops,
fractievoorzitter CDA afdeling Bergen Lb

 

Voorzitter, Afgelopen zomer maakte ik met mijn gezin een rondreis door Europa. We gingen in de auto uitgebreid op reis omdat we samen iets te vieren hadden. In ruim drie weken tijd reisden we via Tsjechië en Oostenrijk naar Hongarije. Van daaruit gingen we door naar Servië, Macedonië en Griekenland om vervolgens per boot via Italië weer naar huis te rijden. Het was geweldig! Een paar dagen na thuiskomst begonnen de berichten te komen over grote aantallen vluchtelingen die bivakkeerden in een stukje niemandsland tussen Griekenland en Macedonië. We zagen de beelden van de grote toestroom van mensen in Servië. We zagen met mensen volgepakte treinen op het centraal station van Boedapest. We zagen duizenden mensen lopend over de snelwegen in de richting van Oostenrijk. Onze prachtige vakantieroute over de Balkan bleek in omgekeerde richting een helse tocht voor mensen te zijn geworden. Mensen die huis en haard hebben verlaten om uitgebreid op reis te gaan, en niet omdat ze iets te vieren hebben…. ‘Samen komen we verder’ geldt voor zowel de ontwikkeling van onze eigen gemeenschap maar zeker ook om het hoofd te kunnen bieden aan het vluchtelingenvraagstuk in ons land en in Europa. Het is goed dat de titel van onze begroting ons bewust maakt van de kracht die we als collectief kunnen ontwikkelen.

Voorzitter, met betrekking tot de opvang van vluchtelingen is het CDA voorstander van een realistische gemeentelijke koers. Met kleinschalige opvang die past bij de omvang van onze dorpen kan onze gemeente wellicht echt iets betekenen voor ‘mensen in nood’. Het migratievraagstuk is een uitdaging, maar biedt ook kansen. Met de toenemende vergrijzing en ontgroening en de voorspelbare spanning op de arbeidsmarkt kan deze migratiestroom een deel van de oplossing zijn. Het beperkt in elk geval de voorspelde lichte krimp en heeft op termijn misschien wel invloed op de plancapaciteit van onze woningbouw. Het huisvesten en laten integreren van ‘statushouders’ is een koers die met enige creativiteit binnen onze gemeente toepasbaar is. Daarbij is het van belang de huisvestingsbehoefte in brede zin in ogenschouw te nemen en aandacht te hebben voor verdringingseffecten in de sociale woningbehoefte van de eigen bevolking. Ook is het vraagstuk te relateren aan de invulling van de woningbehoefte op termijn. De woningbehoefte, vooral zogenaamde ‘multi-woningen’ zal de komende jaren toenemen terwijl we op de lange termijn een overcapaciteit aan woningen zien ontstaan. In de in ontwikkeling zijnde regionale woonvisie wordt een en ander momenteel in beeld gebracht. Mogelijk zouden tijdelijke woningen, en met tijdelijk bedoelen we dan zo’n 10 tot 15 jaar, een oplossing kunnen zijn voor de woningbehoefte op de korte termijn voor zowel de eigen bevolking als voor statushouders. In die tijdelijke periode zouden we daarnaast met een gerichte strategie kunnen inzetten op het geschikt maken van bestaande woningen, zowel in de particuliere als sociale sector, naar ‘multi-woningen’. Het CDA wil graag van het college weten hoe het aankijkt tegen te maken beleidskeuzes en te volgen strategie met betrekking tot de woningbehoefte van de eigen bevolking en statushouders op de korte- en langere termijn (1) en in het verlengde hiervan op welke wijze deze raad betrokken wordt bij te maken keuzes? (2)

GS hebben aangekondigd te willen ingrijpen in het aantal winkelvestigingen, c.q. m2 detailhandel,  in Limburg in verband met de leegstand die Provincie breed toenemende is. Verwacht het college dat dit ook in onze gemeente gaat spelen en zo ja, welke oplossingsrichtingen heeft het college hier dan voor? (3).

In het pas gerealiseerde Mosaique zien we enerzijds dat er nog sprake is van enige leegstand in het winkelbestand, aan de andere kant zien we dat de gerealiseerde appartementen gretig aftrek hebben gevonden. Het CDA wil actief sturen op het terugdringen van leegstand. Ziet het college noodzaak en mogelijkheden om binnen Mosaique op termijn winkelruimte (in de oudere delen) om te vormen naar woonruimten? (4)

Voorzitter, met de notitie ‘Naar een nieuwe participatiepraktijk’ is een gemeentelijke koers met betrekking tot burgerparticipatie ingezet die het CDA van harte steunt. Ook de digitale pilot die gestart is voor het onderwerp ‘duurzame energie’ is een prima initiatief om burgers te betrekken bij de beleidsvorming van de gemeente. Met de bedrijfscontactfunctionaris bestaan er ook voor bedrijven en sectoren mogelijkheden om laagdrempelig ideeën uit te wisselen en initiatieven in een vroegtijdig stadium aan te kaarten bij de gemeente. Het CDA is benaderd door de toeristisch sector met het idee om te komen tot een toeristisch recreatieve visie met betrekking tot verblijfsrecreatie mede als uitvloeisel van het provinciale onderzoeksrapport naar de staat en de toekomst van de verblijfsrecreatie in de provincie Limburg. De sector wil het traject met behulp van een deskundig bureau zelf trekken teneinde uiteindelijk te komen met aanbevelingen voor de sector zelf en aanbevelingen voor de gemeente. In zekere zin dus ook een vernieuwende vorm van beleidsvorming waarbij de input door het bedrijfsleven zelf wordt geleverd. Het CDA is van mening dat dit initiatief past binnen het speerpunt ‘ondernemen met de natuur’ en al dan niet voorzien van een provinciale bijdrage gefinancierd zou kunnen worden uit het speerpuntenbudget. Hoe kijkt het college tegen dit initiatief en de financiering hiervan aan? (5)

Voorzitter, wethouder Roefs gaf in de Limburger aan dat zij niets meer op haar wensenlijstje heeft staan. Ook voor het CDA geldt dat wij op dit moment geen aanvullende wensen hebben in het sociale domein die financiële gevolgen hebben. Op het terrein van handhaving is het CDA van mening dat de huidige inzet voldoende is. De blauwe BOA mag daarom wat het CDA betreft uit het wensenlijstje voor nieuw beleid geschrapt worden. Het CDA onderschrijft het belang van snel internet als belangrijke, en voor de leefbaarheid noodzakelijke,  infrastructuur in ons buitengebied. Eerder is hiervoor in deze raad aandacht gevraagd. Kan het college aangeven welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn? (6)

Zoals aangegeven bij de behandeling van de kaderbrief vindt het CDA dat nu er weer enige financiële ruimte ontstaat een aantal zaken in het domein van de ‘openbare ruimte’ meer aandacht moet krijgen. Met de herinrichting van de Dorpsstraat, de Van Straelenstraat en de prioriteit 1 maatregelen uit het GVVP heeft het college een eerste invulling gegeven aan deze wens. De herinrichting van de Oranjebuurt in Afferden die al heel lang op de wensenlijst van deze raad staat is voor wat betreft het CDA een item dat het hoogst op de wensenlijst geplaatst mag worden. Wij willen werk maken van het gefaseerd uitvoeren van die herinrichting. Met andere woorden, als er financiële middelen vrijkomen in de komende periode, bijv. de Escrow gelden, dan wil het CDA een belangrijk deel hiervan besteden aan de Oranjebuurt. Hoe kijkt het college aan tegen het gefaseerd oppakken van deze herinrichting? (7) Voor wat betreft de renovatie van de Ontginningsweg denkt het CDA dat de aanleg van een vrij liggend toeristisch fietspad wellicht een meer wenselijke oplossing is dan verbreding van de weg die tot nog harder rijden kan uitnodigen. Financiering van dit toeristisch fietspad zou vanuit het speerpuntenbudget kunnen plaatsvinden waarmee de uitvoering vervroegd gerealiseerd kan worden. Hoe staat het college ten opzichte van deze suggesties? (8)

Het CDA is daarnaast van mening dat in 2016 al een zichtbare invulling wordt gegeven aan het structureel opknappen van trottoirs. Bij de behandeling van de kaderbrief heeft het college aangegeven dat er binnen het budget voor wegonderhoud budgettaire ruimte aanwezig is om over te gaan tot het opknappen van trottoirs. Het trottoir langs bijvoorbeeld de Murseltseweg in Nieuw Bergen is in een slechte toestand. Het CDA verzoekt het college of dit of een ander prioritair trottoir in 2016 opgeknapt kan worden (9) en verzoekt daarnaast in de loop van het volgende jaar een gestructureerd onderhoudsplan voor trottoirs te presenteren (10). Graag een reactie van het college op deze verzoeken.

Voorzitter, enkele weken geleden heeft het CDA aan het college vragen gesteld over het toenemende probleem van eenzaamheid onder ouderen maar ook jongeren. Uit de antwoorden die wij mochten krijgen, waarvoor dank, maakt het CDA op dat het sociaal team de formele en informele sociale kaart in beeld aan het brengen is. Het CDA is verheugd met de initiatieven, zoals Bejen en het Ontmoetingscentrum Bergen en de rol van bijvoorbeeld de KBO’s. Interessant is om in beeld te brengen in welke kernen er geen of onvoldoende voorzieningen in onze gemeente zijn. Wil het college dit in beeld brengen en agenderen in de commissie Samenleving? (11). Uit de college-antwoorden blijkt tevens dat we op gemeentelijk niveau geen aandacht lijken te hebben voor het eenzaamheidsprobleem onder jongeren omdat wij kennelijk geen contacten hebben met de scholen voor voortgezet onderwijs buiten onze gemeente waar het merendeel van onze jongeren naar toe gaat. Wil het college aangeven of deze constatering juist is en zo ja, op welke wijze hieraan op een alternatieve manier aandacht gegeven zou kunnen worden als onderdeel van een totaalaanpak van contact met jongeren via bijvoorbeeld de sociale media? (12)

Voorzitter, de uitvoering van het coalitieakkoord ligt op stoom. Nagenoeg alle items zijn in gang gezet, een aantal zaken is reeds afgewerkt. Een punt dat nog opgepakt moet worden is het subsidiebeleid. Wat het CDA betreft komt er in 2016 duidelijkheid voor de verenigingen over het al of niet koppelen van maatschappelijke prestaties aan subsidies. Het CDA is overigens van mening dat de meeste verenigingen vanuit hun primaire doelstelling al een maatschappelijke prestatie leveren. Kan het college toezeggen in 2016 met voorstellen op dit punt te komen? (13)

Voorzitter, de ontwikkeling van de OZB blijft binnen de kaders uit het coalitieakkoord waarbij de ontwikkeling zelfs een beetje gunstiger is. De totale lasten voor een gemiddeld huishouden in onze gemeente behoren tot de laagste in Limburg en op alle financiële parameters die de provincie Limburg hanteert voor de toezichthoudende rol scoren we gunstig. Het CDA is positief over de begroting die voorligt en de inhoudelijke voortgang die op diverse terreinen geboekt wordt. Een mooie prestatie van dit college van CDA en PK waar wij vertrouwen in hebben. Onze dank gaat eveneens uit naar de ambtelijke organisatie, die er ondanks de ingrijpende organisatorische veranderingen die in gang gezet zijn, in geslaagd is deze begroting in elkaar te zetten. Wij zien met buitengewone belangstelling uit naar de ambtenaar 2.0 en wensen iedereen veel succes toe in dit proces.

Tot slot voorzitter, ik zei al ‘Samen komen we verder’ geldt voor de ontwikkeling van onze gemeenschap en geldt als het gaat om het hoofd te kunnen bieden aan het vluchtelingenvraagstuk in ons land en in Europa. ‘Samen komen we verder’ geldt echter ook voor deze raad, het geldt voor het college en het geldt voor de raad en het college samen. Ik wens ons heel veel ‘samen’ toe.

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.

 

 

Jacob Knoops, 10 november 2015